Politechnika Opolska | http://www.po.opole.pl Wydruk z dnia: 22.01.2021 r., godz. 17:38

Kierunki kwalifikujące do studiów II stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne


Lista kierunków kwalifikujących  do rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2018/2019

Kierunek podstawowy II stopnia (podlegający rekrutacji)

Stopień podobień-stwa*

Kierunek kwalifikujący do rekrutacji na studia II stopnia
(ukończony na I stopniu)

Wydział Budownictwa i Architektury

Architektura

1

architektura

budownictwo

1

budownictwo

Wydział Ekonomii i Zarządzania

* wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.

1 i 2 – oznaczają kierunek, po których kandydatowi nie będą wyznaczane różnice programowe jako warunek przyjęcia; 3 – oznacza kierunek, po którym warunkiem przyjęcia będzie wskazanie prodziekana ds. dydaktyki różnic programowych do uzupełnienia w toku studiów.

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów) i uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki (stopień 3).

Ekonomia

2

administracja

1

ekonomia

2

europeistyka

1

finanse i rachunkowość / finanse i bankowość

2

gospodarka przestrzenna

1

informatyka i ekonometria

2

język biznesu

2

logistyka

2

międzynarodowe stosunki gospodarcze

2

politologia

2

polityka społeczna

2

socjologia

2

stosunki międzynarodowe

2

towaroznawstwo

2

turystyka i rekreacja

2

transport

1

zarządzanie / zarządzanie i marketing

1

zarządzanie i inżynieria produkcji

3

inne kierunki*

 

Zarządzanie

2

administracja

1

ekonomia

2

europeistyka

2

finanse i rachunkowość / finanse i bankowość

2

gospodarka przestrzenna

2

informatyka i ekonometria

2

język biznesu

2

logistyka

2

międzynarodowe stosunki gospodarcze

2

politologia

2

polityka społeczna

2

psychologia społeczna

1

socjologia

2

stosunki międzynarodowe

2

towaroznawstwo

2

turystyka i rekreacja

2

transport

1

zarządzanie / zarządzanie i marketing

1

zarządzanie i inżynieria produkcji

3

Inne kierunki*

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane,

pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów) i uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki.

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistyka

1

automatyka i robotyka

1

inżynieria bezpieczeństwa

1

inżynieria w transporcie i  logistyce

1

inżynieria ruchu

1

logistyka

1

logistyka transportu

1

mechanika i budowa maszyn

1

mechatronika

1

systemy informatyczne transportu

1

technologie informatyczne w logistyce

1

transport

1

transport, infrastruktura i logistyka

1

transport przemysłowy

1

zarządzanie i inżynieria produkcji

1

zarządzanie logistyczne

2

elektrotechnika

2

elektronika i telekomunikacja

2

informatyka

2

technologia żywności i żywienie człowieka

2

technologie energetyki  odnawialnej

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1

automatyka i robotyka

1

elektronika przemysłowa

1

inżynieria bezpieczeństwa

1

inżynieria materiałowa

1

inżynieria systemów

1

logistyka

1

mechanika i bodowa maszyn

1

mechatronika

1

metalurgia

1

zarządzanie i  inżynieria produkcji

2

elektrotechnika

2

elektronika

2

elektronika i telekomunikacja

2

fizyka techniczna

2

informatyka

2

technologia żywności i żywienie człowieka

2

technologie energetyki odnawialnej

2

telekomunikacja

2

transport

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich. Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych, (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów) i uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki.

Wydział Mechaniczny

Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.

Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.

W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Mechanika
i budowa maszyn

1

mechatronika

2

inżynieria materiałowa

3

inżynieria środowiska

4

energetyka

5

automatyka i robotyka

6

lotnictwo i kosmonautyka

7

wzornictwo przemysłowe

8

transport

9

przemysłowe technologie informatyczne

10

inne kierunki *

Mechatronika

1

automatyka i robotyka

2

mechanika i budowa maszyn

3

inżynieria materiałowa

4

energetyka

5

inżynieria środowiska

6

lotnictwo i kosmonautyka

7

wzornictwo przemysłowe

8

transport

9

przemysłowe technologie informatyczne

10

inne kierunki *

Inżynieria środowiska

1

budownictwo

2

energetyka

3

mechanika i budowa maszyn

4

inżynieria chemiczna i procesowa

5

mechatronika

6

biotechnologia

7

górnictwo i geologia inżynierska

8

technologia chemiczna

9

przemysłowe technologie informatyczne

10

inne kierunki *

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.

Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.

W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Automatyka
i robotyka

1

automatyka i robotyka

2

elektrotechnika, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, informatyka, mechatronika, technologie energetyki odnawialnej

3

inne kierunki*

Elektrotechnika

1

elektrotechnika

2

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, technologie energetyki odnawialnej

3

inne kierunki*

Informatyka

1

informatyka

2

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, technologie energetyki odnawialnej, przemysłowe technologie informatyczne

3.

inne kierunki*

Technologie energetyki odnawialnej

1.

technologie energetyki odnawialnej

2.

automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, informatyka,   mechatronika

3.

inne kierunki*

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.

Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Kandydat po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zobowiązany jest do uzupełnienia wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji różnic programowych. Wyznaczone różnice programowe, po analizie programu studiów i efektów kształcenia kandydata są przesyłane na piśmie w terminie do 30 września, do Centrum Obsługi Studenta.

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Turystyka i Rekreacja

1

Turystyka i rekreacja

2

Geografia *

3

Zarządzanie*

4

Wychowanie fizyczne*

5

Zdrowie publiczne*

6

Fizjoterapia*

7

Dietetyka*

8

Technologia żywności i żywienia*

9

Sport*

10

Kosmetologia*

Wychowanie fizyczne

1

Wychowanie fizyczne

Fizjoterapia

1

Fizjoterapia