Politechnika Opolska - strona główna

Olimpijczycy


Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej

laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

w latach 2019-2023 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego (art. 70 ust.6  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r (Dz. U. Nr 13 z 2002 r., poz.125 ze zm.) w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, których wykaz zamieszczono w tabeli, są przyjmowani na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki studiów określone w tej tabeli, na podstawie oryginału dyplomu potwierdzającego uprawnienia oraz złożonych wymaganych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku.

Z uprawnień laureata względnie finalisty konkursu kandydat na studia może skorzystać jeden raz w okresie 4 lat od chwili uzyskania matury. 

 NAZWA KONKURSU

KIERUNEK STUDIÓW na którym są uwzględniane uprawnienia

Olimpiada Fizyczna

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, ekonomii, administracji, zarządzania,

Olimpiada Matematyczna

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii

Olimpiada Wiedzy Technicznej

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, ekonomii, administracji, zarządzania

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, ekonomii, administracji, zarządzania

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, elektrotechnika, energetyka, mechatronika, inżynieria biomedyczna, technologie energetyki odnawialnej , transport

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

architektura, budownictwo, inżynieria środowiska

Olimpiady Językowe

administracja, ekonomia, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

administracja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, ekonomia

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

administracja, zarządzanie, ekonomia, turystyka i rekreacja

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

administracja, zarządzanie, ekonomia

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

administracja, zarządzanie, ekonomia

Olimpiada Biologiczna

fizjoterapia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, wychowanie fizyczne, inżynieria biomedyczna, systemy biotechniczne

Olimpiada Chemiczna

budownictwo, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, wychowanie fizyczne, systemy biotechniczne

Olimpiada Informatyczna

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, elektrotechnika, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, informatyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa, ekonomia, technologie energetyki odnawialnej, transport, przemysłowe technologie informatyczne

Olimpiada Historyczna

turystyka i rekreacja

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

technologia żywności i żywienie człowieka, systemy biotechniczne

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

turystyka i rekreacja, zarządzanie, ekonomia

 Olimpiada Wiedzy  

 Ekologicznej

ekonomia, energetyka, inżynieria środowiska, systemy biotechniczne, zarządzanie

Turniej Młodych Mistrzów Techniki

automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika przemysłowa, elektrotechnika, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa, technologie energetyki odnawialnej, transport, przemysłowe technologie informatyczne

Olimpiada Wiedzy o Finansach

ekonomia, zarządzanie

Olimpiada Przedsiębiorczości

ekonomia, zarządzanie

Olimpiada artystyczna (sekcja plastyczna)

architektura