Politechnika Opolska - strona główna

Jak zostać studentem


Krok 1.

Załóż konto w internetowym systemie rejestracji kandydatów IRK dostępnym na stronie rekrutacyjnej Politechniki Opolskiej. Po założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty login i hasło.

Krok 2.

Zaloguj się do systemu rejestracyjnego IRK i wybierz kierunek studiów. Po wybraniu kierunku zostanie wygenerowany Twój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę rekrutacyjną. 

Przy rejestracji na studia II stopnia sprawdź, czy kierunek studiów, który ukończyłeś na I stopniu uprawnia cię do rekrutacji na wybrany przez ciebie kierunek studiów II stopnia. Możesz to zrobić przeglądając 

KATALOG KIERUNKÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO STUDIÓW II STOPNIA, umieszczony na stronie rekrutacyjnej

Krok 3.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest dla każdego wybranego kierunku studiów na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK (numer ten jest inny dla każdego kandydata). 

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Politechniki Opolskiej wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Aby przyspieszyć wpływ pieniędzy na konto doradzamy korzystanie z banków internetowych.

W uzasadnionych przypadkach (np. podwójna wpłata) można się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej składając podanie o zwrot opłaty.

Krok 4.

Po dokonaniu wpłaty do programu IRK należy wpisać oceny (stara matura) lub punkty procentowe (nowa matura) uzyskane z egzaminu dojrzałości, a w przypadku studiów drugiego stopnia należy podać ocenę z dyplomu.

Krok 5.

Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej w systemie IRK zostanie opublikowany komunikat „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany” w terminie podanym w Terminarzu rekrutacji. Swój status możesz również sprawdzić w punkcie rekrutacyjnym.

Krok 6.

Po zakończeniu etapu kwalifikacji, Komisja Rekrutacyjna w systemie rejestracji elektronicznej IRK nada status „przyjęty” na koncie kandydata. Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

  1. okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia, nazwiska i nr. PESEL kandydata,
  2. złoży komplet wymaganych dokumentów,

Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa powyżej przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo wydrukowane z systemu IRK, poświadczone własnoręcznym podpisem kandydata.

Na życzenie kandydata Komisja Rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.