Politechnika Opolska - strona główna

Olimpijczycy


Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w latach 2019-2023.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego (art. 70 ust.6  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r (Dz. U. Nr 13 z 2002 r., poz.125 ze zm.) w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, których wykaz zamieszczono w tabeli, są przyjmowani na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki studiów określone w tej tabeli, na podstawie oryginału dyplomu potwierdzającego uprawnienia oraz złożonych wymaganych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku. 

Z uprawnień laureata względnie finalisty konkursu kandydat na studia może skorzystać jeden raz w okresie 4 lat od chwili uzyskania matury. 

 NAZWA KONKURSU               

KIERUNEK STUDIÓW na którym są uwzględniane uprawnienia 

 

 Olimpiada Fizyczna 

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, ekonomii, administracji, zarządzania,  

 

 Olimpiada Matematyczna 

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii 

 

Olimpiada Wiedzy  Technicznej 

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, ekonomii, administracji,  zarządzania

Olimpiada Innowacji

Technicznych i Wynalazczości

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, ekonomii, administracji, zarządzania

Olimpiada Elektryczna i  Elektroniczna 

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, elektrotechnika, energetyka, mechatronika, inżynieria biomedyczna, technologie energetyki odnawialnej , transport 

 

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych 

 architektura, budownictwo, inżynieria środowiska

 Olimpiady Językowe 

 administracja, ekonomia, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy  Ekonomicznej 

administracja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji,  logistyka, ekonomia 

Olimpiada Wiedzy o Polsce  i Świecie Współczesnym 

administracja, zarządzanie, ekonomia, turystyka i rekreacja

 

Olimpiada Wiedzy o  Prawach Człowieka 

administracja, zarządzanie, ekonomia

Olimpiada Wiedzy o Unii  Europejskiej 

administracja, zarządzanie, ekonomia

 Olimpiada Biologiczna 

fizjoterapia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, wychowanie fizyczne, inżynieria biomedyczna, systemy biotechniczne

 

 Olimpiada Chemiczna 

budownictwo, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka,  wychowanie fizyczne, systemy biotechniczne

 Olimpiada Informatyczna 

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa,

elektrotechnika, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, informatyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa, ekonomia, technologie

 

energetyki odnawialnej, transport, przemysłowe technologie  informatyczne 

 Olimpiada Historyczna 

 turystyka i rekreacja 

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności Rolniczych 

technologia żywności i żywienie człowieka, systemy  biotechniczne

Olimpiada Geograficzna i  Nautologiczna 

turystyka i rekreacja, zarządzanie, ekonomia

 

 Olimpiada Wiedzy     Ekologicznej  

ekonomia, energetyka, inżynieria środowiska, systemy biotechniczne, zarządzanie

Turniej Młodych Mistrzów

Techniki

automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika przemysłowa, elektrotechnika, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa, technologie energetyki odnawialnej, transport, przemysłowe technologie informatyczne

Olimpiada Wiedzy o Finansach  

ekonomia, zarządzanie

Olimpiada Przedsiębiorczości

ekonomia, zarządzanie  

Olimpiada artystyczna (sekcja plastyczna)  

architektura