Politechnika Opolska - strona główna
WM

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość zasad działania urządzeń technicznych związanych z energetyką przemysłową, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, kreatywność techniczną, nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zainteresowanie oddziaływaniem przemysłu na środowisko, dążenie do zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju, umysł ścisły, a jednocześnie otwarty na poznawanie nowości w energetyce i inżynierii środowiska.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Właściwe funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest od szeroko pojętej energetyki, dlatego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dynamiczny rozwój kraju związany jest z globalnym wzrostem zapotrzebowanie na energię, w tym energię cieplną, pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, jak i odnawialnych.

Niezależnie od opracowywanych scenariuszy rozwoju gospodarczego popyt na energię w najbliższych latach będzie systematycznie wzrastać, natomiast może różnić się dynamiką rozwoju. Opolszczyznę wyróżnia przy tym duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny, a w strategię rozwoju regionu dość mocno wpisany jest scenariusz rozwoju energetyki, czemu sprzyja funkcjonowanie w naszym regionie dużych przedsiębiorstw energetycznych. Należy pamiętać, że rozwój energetyki, a szczególnie energetyki cieplnej jest bardzo mocno związany z inżynierią środowiska.

Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska posiada wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przemysłem i dystrybucją energii. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii szczególnie energetyki cieplnej i ciepłownictwa. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska to specjalista od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią czy gospodarki odpadami – kształtujący i umacniający związek ze środowiskiem, pracujący w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukujący najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku energetyka i inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) I 7 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, fizyka, grafika inżynierska, technologie informacyjne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, biologia środowiska z podstawami ekologii.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem programów CAD,
 • materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii,
 • gospodarka wodno-ściekową i gospodarka odpadami,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • eksploatacja instalacji energetycznych,
 • działalność przedsiębiorstwa energetycznego na rynku,
 • restrukturyzację obszarów zdewastowanych,
 • systemy informacji przestrzennej.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Specjalności:

Energetyka cieplna (S, NS)

Absolwent tej specjalności, dzięki posiadanej wiedzy jest bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach energetycznych, szczególnie związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej. Posiadana przez niego wiedza oraz umiejętności pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych w ciepłownictwie przemysłowym oraz komunalnym. Może pracować także w samorządach i zarządach nieruchomości, szczególnie w działach odpowiedzialnych za racjonalizację wykorzystania energii cieplnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Inżynieria środowiska (S, NS)

Absolwent specjalności inżynieria środowiska posiada niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej w szeroko pojętej ochronie środowiska. Pozyskany zasób wiedzy inżynierskiej pozwala na skuteczne wykorzystywanie rozwiązań technicznych i technologicznych w racjonalnym korzystaniu ze środowiska naturalnego. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie, Wie, jakie należy zastosować rozwiązania inżynierskie, aby zachować środowisko przyrodnicze w stanie równowagi, nie zakłócać jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania. W przypadku dewastacji środowiska naturalnego potrafi wskazać sposoby odwrócenia jej skutków.

Absolwent specjalności inżynieria środowiska znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach i samorządach na stanowiskach, na których pożądana jest wiedza, związana ze zrównoważonym wykorzystywaniem środowiska naturalnego.