Politechnika Opolska - strona główna

Dokumenty rekrutacyjne


Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 2. dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumentem tym jest
  • świadectwo dojrzałości (studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie),
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (studia II-go stopnia) w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany – zaświadczenie o ukończeniu studiów);
 3. kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, w przypadku których opłata nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji);
 5. oświadczenie o doręczaniu korespondencji w drodze elektronicznej;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK);
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach wymagających aktywności fizycznej objętych programem studiów – dotyczy kandydatów na kierunek turystyka i rekreacja;
 8. portfolio wraz oświadczeniem o własnoręcznym wykonaniu portfolio (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK) – dotyczy kandydatów na kierunek architektura I stopnia;
 9. CV i portfolio wraz z oświadczeniem o własnoręcznym wykonaniu portfolio (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK) – dotyczy kandydatów na kierunek architektura II stopnia;
 10. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego - dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jego podstawie;
 11. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską – jeżeli dotyczy;
 12. oświadczenie o doręczaniu korespondencji w drodze elektronicznej;
 13. oświadczenie przedstawiciela ustawowego – w przypadku osób małoletnich.