Politechnika Opolska - strona główna

Warunki i tryb rekrutacji cudzoziemców


Warunki i tryb rekrutacji cudzoziemców oraz kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą na studia w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2019/2020

Rozdział I

Zasady ogólne

§1

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 1. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 2. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
 4. Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 5. Cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.):
  • art. 127 (w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji);
  • art. 159 ust. 1 (w celu połączenia się z rodziną);
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (ze względu na inne okoliczności – posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielone przez inne państwo członkowskie UE bądź jest członkiem rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć);
 6. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP;
 7. Cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego RP;
 8. Obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, czyli powinien podejmować i odbywać kształcenie wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

§2

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub innych zasadach, określonych w art. 43 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 1. Obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.
 2. Posiadacze ważnej Karty Polaka.

§3

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

Cudzoziemcy niewymienieni w  art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 5 i 5a, mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie: umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, decyzji MNiSW/ odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy, decyzji rektora uczelni.

Rozdział 2

Wymagane dokumenty

§4

Kandydat na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia składa w wyznaczonym terminie i miejscu:

 1. Wypełnioną ankietę-podanie o przyjęcie na studia na PO z własnoręcznym podpisem kandydata.
  Podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia.
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego (wraz z suplementem i oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, zgodnie z wymaganiami w rozdziale 3. niniejszego dokumentu (oryginał świadectwa do wglądu). 
 3. Kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (4:5), wyraźne, dobrej jakości), oraz drugie w przypadku wyboru indeksu w wersji papierowej.
 4. Kserokopię paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi) lub dowodu osobistego w przypadku obywateli Unii Europejskiej (oryginał do wglądu).
 5. Kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (rozdział 1, 1 niniejszego dokumentu).
 6. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski). Kandydatów na kierunki: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne obowiązuje dodatkowe zaświadczenie lekarskie na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie rekrutacyjnym, które powinno być przedłożone niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach objętych programem studiów wymagających aktywności fizycznej – dotyczy kierunku turystyka i rekreacja,
 8. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej.
 9. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej, która pokrywa koszty leczenia na terytorium RP na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 10. Kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim obowiązuje dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:
  1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  3. potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Kandydaci, którzy nie posiadają żadnego z wymienionych dokumentów, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego i zaliczenia go z wynikiem pozytywnym niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.  

Kandydat na studia drugiego stopnia składa w wyznaczonym terminie i miejscu:

 1. Wypełnioną ankietę-podanie o przyjęcie na studia na PO z własnoręcznym podpisem kandydata.
  Podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia.
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem oraz oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, zgodnie z wymaganiami w rozdziale 4. niniejszego dokumentu (oryginał dyplomu do wglądu). 
 3. Kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (4:5), wyraźne, dobrej jakości), oraz drugie w przypadku wyboru indeksu w wersji papierowej.
 4. Kserokopię paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi) lub dowodu osobistego w przypadku obywateli Unii Europejskiej (oryginał do wglądu).
 5. Kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu, potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (patrz rozdział 1, 1 niniejszego dokumentu).
 6. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski). Kandydatów na kierunki: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne obowiązuje dodatkowe zaświadczenie lekarskie na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie rekrutacyjnym, które powinno być przedłożone niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach objętych programem studiów wymagających aktywności fizycznej – dotyczy kierunku turystyka i rekreacja,
 8. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej.
 9. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej, która pokrywa koszty leczenia na terytorium RP na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 10. Kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim obowiązuje dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:
  1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  3. potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Kandydaci, którzy nie posiadają żadnego z wymienionych dokumentów, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego i zaliczenia go z wynikiem pozytywnym niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.Rozdział 3

Zasady i kryteria kwalifikacji na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia

§5

Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Politechnice Opolskiej (na podstawie 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców), mogą być przyjmowani z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się:

 1. wydanym w RP świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),
 2. świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy o systemie oświaty,
 3. świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w RP uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy o systemie oświaty,
 4. świadectwem wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja, wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w RP,
 5. wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

2. Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Politechnice Opolskiej zobowiązują się przedłożyć w razie potrzeby:

 1. suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty, jeżeli nie są wskazane w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, zaliczone przez kandydata w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami, lub
 2. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

4. Zakwalifikowanie na studia w PO kandydata posiadającego świadectwo uzyskane poza granicami RP na zasadach obowiązujących obywateli polskich odbywa się po uzyskaniu wystarczającej liczby punktów, pozwalającej na zajęcie limitowanego miejsca w rankingu kandydatów.

Przeliczenie wyników z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na skalę 100 punktową odbywa się według zasad określonych w § 6 niniejszego dokumentu, w tabelach 1 do 6.

Wyboru przedmiotów i przeliczenia punktów dokonuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej w porozumieniu z pracownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej.

§6

Tabela 1.

Wykaz współczynników wagowych i przedmiotów egzaminu maturalnego będących podstawą kwalifikacji

kierunek studiów

przedmiot do wyboru

język obcy

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

język polski*

1

architektura

W = 2

W = 0,5

W = 0,5

2

budownictwo

3

automatyka i robotyka

4

elektronika przemysłowa

5

elektrotechnika

6

informatyka

7

lotnictwo i kosmonautyka

8

mechanika i budowa maszyn

9

mechatronika

10

przemysłowe technologie informatyczne

11

technologie energetyki odnawialnej

12

wzornictwo przemysłowe

kierunek studiów

przedmiot do wyboru

język obcy

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

język polski*

13

inżynieria biomedyczna

W = 2

W = 0,5

W = 0,5

14

energetyka i inżynieria środowiska

15

technologia żywności i żywienie człowieka

16

systemy biotechniczne

kierunek studiów

przedmiot do wyboru

język obcy

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie

język polski*

17

inżynieria bezpieczeństwa

W = 2

W = 0,5

W = 0,5

18

logistyka

19

zarządzanie i inżynieria produkcji


kierunek studiów

przedmiot do wyboru

język obcy

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

język polski*

20

ekonomia

W = 2

W = 0,5

W = 0,5

21

zarządzanie

kierunek studiów

przedmiot do wyboru

język obcy

fizyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

język polski*

22

administracja

W = 1

W = 1

W = 1

kierunek studiów

przedmiot do wyboru

język obcy

fizyka lub biologia lub chemia

język polski*

23

fizjoterapia

W = 1

W = 1

W = 1

24

wychowanie fizyczne

kierunek studiów

przedmiot do wyboru

język obcy

biologia lub historia lub geografia

język polski*

25

turystyka i rekreacja

W = 1

W = 1

W = 1

*Na kierunkach na których podstawą kwalifikacji jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, uwzględnia się zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Tabela 2. czterostopniowa skala ocen

Skala ocen

Ocena

Punkty

3

G = Pass

25

4

VG = Pass with distinction

70

5

MVG = Pass with special distinction

100

Tabela 3. pięciostopniowa skala ocen

Skala ocen

Ocena

Punkty

D

below average

25

C

average

50

B

good

75

A

excellent

100

Tabela 4. sześciostopniowa skala ocen

Skala ocen

Punkty

2

20

3

40

4

60

5

80

6

100

Tabela 5. sześciostopniowa skala ocen (dot. Niemiec)

Skala ocen

Punkty

5

20

4

40

3

60

2

80

1

100

Tabela nr 6. dwunastostopniowa skala ocen (dot. m.in. Ukrainy)

Skala ocen

Punkty

12

100

11

92

10

83

9

75

8

67

7

58

6

50

5

42

4

33

Rozdział 4

Zasady i kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w RP ( 3 ust. 3 i § 5a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1501).
 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy posiadają dyplom uczelni zagranicznej powinni uzyskać opinię dziekana wybranego wydziału o możliwości podjęcia studiów na tym wydziale i kierunku.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej przed wydziałową komisją kwalifikacyjną na studia drugiego stopnia powołaną przez dziekana wydziału, podczas której okazują portfolio obejmujące dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie wyniku portfolio co najmniej 2 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 5.