Politechnika Opolska - strona główna
Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej - nagłówek
Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej

W efekcie wielomiesięcznych starań Politechnika Opolska uzyskała dotację unijną w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z puli środków przeznaczonych na infrastrukturę szkolnictwa wyższego.

W wyniku realizacji projektu pn. „Przebudowa budynków 1 i 3 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej” zostaną przebudowane i wyposażone 2 budynki, pełniące funkcje naukowo-dydaktyczne na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 29 999 999,99 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 22 956 224,95 zł. Politechnika Opolska otrzymała decyzję o maksymalnym, stuprocentowym dofinansowaniu wydatków kwalifikowalnych.

Dzięki przebudowie budynku nr 1 przy ul. Prószkowskiej 76 na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Uczelnia uzyska obiekt o kubaturze - 16 200 m3 i powierzchni użytkowej 3898,62 m². W budynku tym będą realizowane roboty budowlane dotyczące przebudowy jego wnętrz – zmodernizowane zostaną m.in. następujące pomieszczenia: 27 laboratoriów, 3 sale ćwiczeniowe, 1 sala seminaryjna, 1 sala komputerowa.

W ramach budynku nr 3 będą natomiast realizowane prace budowlane obejmujące kompleksową przebudowę i modernizację obiektu. W chwili obecnej budynek ten jest w bardzo złym stanie technicznym, co nie pozwala na rozpoczęcie jego użytkowania. Będzie to możliwe to zakończeniu robót budowlanych. Dlatego fakt pozyskania środków na jego modernizację jest niezwykle istotny dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki. W rezultacie przebudowy budynek 3 uzyska powierzchnię użytkową 3585,60 m2 oraz kubaturę: 16 073,20 m3 . W budynku znajdą się m.in. pomieszczenia dydaktyczno – naukowe, laboratoria, laboratoria komputerowe jak i sala wykładowa dla 60 osób.

Z efektów realizowanego projektu będą korzystać studenci czterech tzw. „priorytetowych” kierunków prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych, tj:

  • automatyka i robotyka,
  • elektronika i telekomunikacja,
  • elektrotechnika,
  • informatyka.
Nowo powstała infrastruktura będzie służyć do celów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych na potrzeby dydaktyki i gospodarki regionu, ale także i gospodarki całego kraju. Obiekty w pełni przystosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych (pochylnie dla niepełnosprawnych, windy, dostosowane pomieszczenia sanitarne), zostaną wyposażone w wysokiej jakości sprzęty komputerowe, urządzenia multimedialne, urządzenia sieciowe, meble, aparaturę badawczą oraz pomoce naukowo-dydaktyczne, niezbędne do świadczenia usług dydaktycznych na wysokim, europejskim poziomie. Z punktu widzenia uczelni zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby kształcenia studentów jest elementem projektu równie ważnym jak prace związane z przebudową budynków. Na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego zaplanowano ponad 6,7 milionów złotych.

Nowe, multimedialne sale dydaktyczne wraz z licznymi laboratoriami kształcenia praktycznego, wyposażonymi w najnowszą infrastrukturę ICT, a także bezpłatny dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej dla studentów i pracowników WEAiI staną się niezbędnym zapleczem do kształcenia nowych kadr specjalistów, głównie w zakresie nowoczesnych technologii.

W konsekwencji zrealizowanego projektu WEAiI Politechniki Opolskiej stanie się jednym z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych jednostek o podobnym profilu w Polsce, świadczącym usługi dydaktyczne na wysokim poziomie. Fakt ten sprawi, że region Opolszczyzny jeszcze lepiej będzie mógł konkurować o studentów m.in. z takimi uczelniami, jak Politechnika Wrocławska czy Politechnika Śląska. Napływ nowych studentów spoza województwa może przyczynić się chociażby do złagodzenia negatywnych skutków, związanych z tak odczuwalnym na Opolszczyźnie problemem długotrwałych migracji zarobkowych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia to również próba przeciwdziałania negatywnym skutkom niżu demograficznego. Politechnika Opolska będzie również miała szanse stać się jednym z ważniejszych ośrodków międzynarodowej wymiany studentów, zachęcając swoją nowoczesnością do odwiedzania Opolszczyzny a także innych części kraju przez zagranicznych studentów.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej jest jednym z największych i najprężniej rozwijających się wydziałów na opolskiej uczelni. Wydział uczestniczy w realizacji wielu przedsięwzięć, które stanowią uzupełnienie działań podejmowanych w ramach projektu pn. „Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej”, w tym krajowych oraz międzynarodowych.

Dzięki realizacji projektu podniesie się jakość kształcenia studentów kierunków elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka na obszarze całego kraju a profil kształcenia będzie bardziej dopasowany do potrzeb krajowego rynku pracy. Opole jako ośrodek akademicki uzyska lepszy status na mapie polskich uczelni, poprawi się jego wizerunek jako nowoczesnego centrum naukowo – dydaktycznego. Możliwe będzie skuteczne powiązanie sektora nauki z gospodarką w obszarach związanych z prowadzonymi kierunkami studiów, wzmocnienie jego innowacyjności i konkurencyjności co znacząco wpłynie na poprawę kondycji powiązanych branż gospodarki i poziomu życia mieszkańców naszego regionu.

Dodatkowo warto podkreślić fakt, że przebudowa budynków zakończy wieloletnią rewitalizację obiektów pokoszarowych, które funkcjonują obecnie jako II Kampus Politechniki Opolskiej. Dzięki realizacji planowanej inwestycji możliwe będzie usytuowanie wszystkich instytutów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w jednej lokalizacji. W rezultacie jeden z budynków zajmowanych dotychczas przez WEAiI (mieszczący się w części miasta przeciwległej do II Kampusu PO – przy ulicy Sosnkowskiego 31) zostanie zwolniony. W ten sposób możliwe będzie rozwiązanie problemów lokalowych innej jednostki Politechniki Opolskiej – Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, którego siedziba docelowo ma się znajdować w obiekcie przy ulicy Sosnkowskiego 31 (zajmowanym aktualnie przez WEAiI).

Biuro Funduszy Strukturalnych
Dział Współpracy i Rozwoju