Wiadomości z Wydziałów

Przerywnik

Wydział Budownictwa

W wyniku przeprowadzonej 1 lipca br. drugiej tury wyborów, dziekanem Wydziału Budownictwa na kadencję 1996-1999 został prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, ktorego charakterystykę poniżej prezentujemy.

Zdjecie prof. Wyrwala

Prof. Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Jerzy Wyrwał urodził się 4 listopada 1949 r. w Opolu. Studia ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu w 1973 r. uzyskując z wyróżnieniem dyplom inżyniera budownictwa lądowego w zakresie budownictwa miejskiego i przemysłowego.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 na budowie Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Początkowo pracował jako inżynier budowy na obiekcie elektrociepłowni, a następnie jako z-ca kierownika budowy na obiektach baterii koksowniczych. W czasie praktyki zawodowej kierował budową wielu skomplikowanych obiektów budownictwa przemysłowego i uzyskał uprawnienia w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi. Jednocześnie podjął studia wieczorowe w Instytucie Inżynierii Lądowej WSI w Opolu, gdzie w 1976 r. uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego. Za dyplom ten otrzymał nagrodę Ministra Budownictwa pierwszego stopnia.

W 1977 r. rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Lądowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu na stanowisku starszego asystenta. W 1981 r. obronił na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Po doktoracie pracował na stanowisku adiunkta i zajmował się problemami związanymi z zawilgoceniem materiałów i przegród budowlanych. Zwieńczeniem tej działalności było uzyskanie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w marcu 1990 r. stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa. Za swoją pracę habilitacyjną otrzymał w 1991 r. nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Budownictwa.

Jest autorem monografii, skryptu oraz 60 publikacji naukowych w kraju i za granicą.

Jest członkiem Zarządu Komitetu Nauki PZITB i Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN.

Jest żonaty i ma siedemnastoletniego syna.

Zakopane było miejscem X Konferencji Naukowo-Technicznej ,,KONTRA'96'', która odbyła się w dniach 8-11 maja 1996 r. Tematem głównym było: Trwałość budowli i ochrona przed korozją.

Głównym organizatorem był Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Polskich.

Na konferencji Wydział Budownictwa reprezentował dr inż. Jan Mizera.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB oraz Instytut Techniki Budowlanej byli organizatorami konferencji naukowo-technicznej Awarie budowlane'96, która odbyła się w dniach 22-25 maja 1996 r. w Międzyzdrojach.

W konferencji wzięli udział: prof. dr inż R. Jankowiak - współprzewodniczący sesji Konstrukcji Metalowych, dr hab. inż. W. Skowroński - prof. WSI, dr inż. J. Denkiewicz, dr inż. W. Grzeszczyk, dr inż. J. Mizera, dr inż. H. Nowak, dr inż. J. Żmuda, mgr inż. W. Baran, mgr inż. B. Jędraszak.

W dniach 29-31 maja 1996 r. sześciu pracowników Wydziału Budownictwa (prof. dr hab. inż. T. Chmielewski, prof. dr inż. R. Jankowiak, prof. dr inż. M. Golczyk, dr inż. W. Abramek, dr inż. M. Gigiel, dr inż. L. Tarczyński) wzięło udział w 4th International Symposium on Natural Draught Cooling Towers, które odbyło się w Uniwersytecie Kaiserslautern (Niemcy).

Wygłoszono pięć referatów, które zostały równocześnie opublikowane przez Wydawnictwo A. A. Balkema/Rotterdam/Brookfield:

Przewodnictwo jednej z sesji powierzono prof. T. Chmielewskiemu.

Sympozja te organizowane są przez International Symposium for Shell and Spatial Strucures (IASS) w odstępach 5-7-letnich i stanowią okazję do wymiany wiedzy w dziedzinie teorii konstrukcji, problemów związanych z projektowaniem, wykonawstwem oraz remontami i modernizacją chłodni kominowych.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Poznaniu zorganizowało Międzynarodowe Sympozjum Szkoleniowe, którego tematem było Gospodarcze wykorzystanie popiołów i produktów odsiarczania spalin.

Referat na Sympozjum wygłosił dr inż. Jan Mizera - Kompozyty gipsowo-popiołowe i ich zastosowanie w budownictwie. W sympozjum wzięli także udział prof. dr hab. inż Jan Kubik i dr inż. Jan Denkiewicz.

W dniach 19-22 czerwca 1996 r. w Mogilanach k/Krakowa miała miejsce Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD'96. Tematem konferencji, którą zorganizowała Politechnika Krakowska były zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej.

Swoje referaty na konferencji przedstawili także pracownicy Wydziału Budownictwa: prof. dr hab. inż. Jan Kubik, dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk (prof. WSI) i mgr inż. Grzegorz Lipowski. W konferencji wzięli udział także: dr inż. Jan Denkiewicz, dr inż. Jan Mizera i mgr inż. Halina Słodzińska.

Dr Zbigniew Zembaty przebywa od 25 sierpnia na dwumiesięcznym stażu naukowym w Instytucie Mechaniki Eksperymentalnej (ISMES) we Włoszech. Tematyka stażu dotyczy identyfikacji dynamicznej konstrukcji budowlanych. Pobyt na stażu jest finansowany z funduszy Wspólnoty Europejskiej ECOEST-PECO.

Przerywnik

Wydział Mechaniczny

Prof. Ewald Macha, kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, przebywał w dniach 30 i 31 sierpnia w Metzu na seminarium Influence of Local Stress and Atrain Concentrators on the Reliability and Safety of Structures. Profesor wchodzi w skład komitetu naukowego seminarium oraz przewodniczył jednej z sesji. Na seminarium wygłoszony został także referat, którego autorami są pracownicy naukowi katedry: E. Macha, H. Achtelik, C. Lachowicz, T. Łagoda. Seminarium w Metzu zrealizowane zostało w ramach prac programu Copernicus.

W sierpniu kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, prof. Ewald Macha, otrzymał wiadomość z warszawskiego Biura TEMPUS, że nasz projekt o numerze JEP-11033-96 został zaakceptowany. Wiadomość ta została potwierdzona przez Europejską Fundację Kształcenia w Turynie (European Training Foundation - Tempus Unit).

Po raz pierwszy wniosek tego typu złożony przez naszą uczelnię został przyjęty. Projekt nosi tytuł Development of Y system at Faculty of Mechanics, Technical University of Opole i będzie realizowany przez kolejne trzy lata akademickie. Głównym celem projektu jest unowocześnienie procesu kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego poprzez zmiany w programie nauczania, utworzenie nowych laboratoriów, zakup nowej aparatury, szkolenia studentów i wykładowców za granicą, wykłady gości zagranicznych w Opolu itp. Partnerami Katedry w realizacji wniosku będą University of Nottingham z Anglii oraz Ecolé Nationale Superieure de Mecanique et d'Aerotechnique z Futuroscope we Francji, a więc instytucje, z którymi nasza Katedra już współpracuje. Trzecim partnerem będzie angielska firma Dartec, producent aparatury badawczej i pomiarowej.

W dniach od 17 do 19 września 1996~r. w Małej Wsi pod Grójcem odbędzie się seminarium dla osób odpowiedzialnych za realizację zaakceptowanych projektów. Naszą Katedrę będzie reprezentował dr Włodzimierz Będkowski.

W dniach 2-6 września br. w Poitiers-Futuroscope we Francji odbyła się 11 European Conference on Fracture. Wzięli w niej udział prof. Ewald Macha, dr inż. Włodzimierz Będkowski, mgr inż. Józef Grzelak oraz mgr inż. Tadeusz Łagoda przedstawiając następujące referaty:

Po konferencji mgr inż. Tadeusz Łagoda i mgr inż. Józef Grzelak pozostali jeszcze przez kilka dni w Futuroscope, gdzie realizowali zadania wynikające ze współpracy pomiędzy naszą Katedrą a Laboratoire de Mecanique et de Physique des Materiaux w Futuroscope.

We wrześniu prof. Ewald Macha rozpoczyna blisko czteromiesięczny pobyt we Włoszech; otrzymał stypendium NATO i będzie przebywał na stażu naukowym na uniwersytecie w Parmie w Dipartimento di Ingegneria Civile, kierowanym przez prof. Carpinteri.

W dniach 3-5 września br. w VUT w Brnie przebywali dr hab. inż. Stanisław Król i mgr inż. Barbara Król, gdzie prowadzili badania w znakomicie wyposażonych w najnowszą aparaturę laboratoriach. Pracownicy Katedry Materiałoznawstwa i Technik Bezwiórowych realizują wspólne tematy badawcze z pracownikami VUT Brno w ramach umowy o współpracę naukowo-badawczą, zawartej między obu uczelniami.

Pierwszym absolwentem specjalności konstrukcja i badanie maszyn na kierunku mechanika i budowa maszyn jest mgr inż. Andrzej Macygon.

Pięcioletni program studiów zrealizował pan Macygon studiując indywidualnym tokiem w ciągu czterech lat. Obrona pracy dyplomowej pisanej pod promotorską opieką prof. Ewalda Machy odbyła się w sierpniu, po czym świeżo upieczony absolwent zgłosił swoją kandydaturę na konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Machaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wcześniej A. Macygon dał się poznać jako bardzo dobry student i laureat stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Przerywnik

Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji

Dr inż. Igor Zubrzycki, adiunkt w Instytucie Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji wraz z dyrektorem instytutu, dr. Józefem Wojnarem uczestniczyli w międzynarodowej konferencji w Brnie - Scientific International Conference on Communications, Signals and Systems - Css'96, która odbyła się w dniach 10-12 września, a organizatorem jej było Międzynarodowe Stowarzyszenie Modelowania i Systemów AMSE.

Dr I. Zubrzycki prowadził jedną z sesji naukowych, na konferencji prezentowane były także dwa jego referaty nt. DNA as an Information System

Jak poinformował dyrektor Józef Wojnar, Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji otrzymał z Urzędu Miasta Opola wsparcie finansowe w wysokości 16.900 zł w tym - z Wydziału Ochrony Środowiska 13.200 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury badawczej do laboratorium biologicznego, i 3.700 zł z Wydziału Kultury i Sportu na zakup sprzętu i organizację Akademickich Mistrzostw Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Ponadto Instytut otrzymał rownież w formie darowizny sprzęt gimnastyczny wartości 10.000zł

Od października br. w Instytucie Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji uruchomione zostanie studium podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla nauczycieli wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którego absolwenci zyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia odbywać będą się jeden raz w miesiącu na sobotnio-niedzielnych sesjach. Zajęcia teoretyczne prowadzić będą lekarze, praktyczne rehabilitanci, a praktyki realizowane będą w szpitalach i ośrodku sanatoryjnym w Suchym Borze. Program studium uwzględnia także zajęcia dla dzieci z porażeniem mózgowym. Odpłatność za udział w studium wynosi 350 zł za semestr.

Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji był organizatorem kursu dla wychowawców kolonii, który zakończył się w maju br., a jego uczestnikami byli głównie studenci kierunku wychowania fizycznego. Kurs ukończyło 40 osób. Planowane są również kolejne edycje kursu, a szczegółowe informacje w tej sprawie podane zostaną w późniejszym terminie.