Odwołania


Od decyzji o nie przyjęciu przysługuje kandydatowi odwołanie (wzór odwołania) do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Opolskiej, które należy złożyć w terminie do 14 dni od daty otrzymania.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
Do odwołania należy dołączyć komplet dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu wydrukowanym z systemu IRK;
  • świadectwo maturalne (dojrzałości) – oryginał lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (szkołę);
  • dyplom ukończenia studiów- oryginał lub odpis (wydany przez uczelnię) wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia);
  • zaświadczenie lekarskie na kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne - na specjalnym formularzu umieszczonym w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK;
  • obustronną kserokopię dowodu osobistego, (w przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być potwierdzona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub notariusza);
  • jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz drugie w przypadku wyboru indeksu w wersji papierowej;
  • decyzję o nieprzyjęciu wydaną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (składają kandydaci na studia stacjonarne).

Odwołania można również przesłać drogą pocztową. — najlepiej za potwierdzeniem odbioru (np. listem poleconym) na adres:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Zespół Dydaktyczny Łącznik
ul. Mikołajczyka 16,
45-271 Opole
z dopiskiem: REKRUTACJA — ODWOŁANIE

Dla wszystkich kierunków studiów, odwołania wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Dziale Kształcenia Politechniki Opolskiej w Opolu przy ul. Mikołajczyka 5 w pokoju 205 E od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.