Politechnika Opolska - strona główna

Kierunek studiów

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Inżynieria środowiska znajduje się w elitarnej grupie kierunków, na których jakość kształcenia jest na najwyższym poziomie. Potwierdza to Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, udzieliła akredytacji na lata akademickie 2016/2017 – 2021/2022.


PREDYSPOZYCJE

Zainteresowanie oddziaływaniem przemysłu na środowisko, nastawienie na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, umysł ścisły, dążenie do zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, biologia, język polski.

KARIERA

Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności – w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka.

Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, grafika inżynierska, podstawy biotechnologii i biotechniki, technologie informacyjne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, biologia środowiska z podstawami ekologii.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:
 • ochronę powietrza,
 • gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • restrukturyzację obszarów zdewastowanych,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów.
Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Absolwent nabywa prawo do ubiegania się o specjalnościowe uprawnienia zawodowe, m.in. w zakresie instalacji i sieci sanitarnych oraz konstrukcyjno-budowlane i technologiczno-organizacyjne budowy.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia, wspólnych dla wszystkich specjalności, znajdują się m.in.: chemia środowiska, planowanie przestrzenne, zarządzanie środowiskiem, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich.

Kierunkowe treści kształcenia, wspólne dla wszystkich specjalności, obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak: technologie proekologiczne, alternatywne źródła energii, monitoring środowiska, technologię i organizację robót instalacyjnych.

Specjalności:
 • gospodarowanie energią i odpadami (S),
 • gospodarka wodno-ściekowa (S),
 • procesy i urządzenia ochrony środowiska (S),
 • instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (S),
 • advanced technologies in environmental engineering (S) – specjalność w języku angielskim ,
 • gospodarka ściekami i odpadami (NS),
 • procesy energetyczne (NS).

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ocena KAUT, jaką uzyskał kierunek, gwarantują wysoką jakość kształcenia