Politechnika Opolska - strona główna
WM

INŻYNIERIA I APARATURA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH


PREDYSPOZYCJE

Preferowani są kandydaci o zainteresowaniach technicznych i umiejętnościach analitycznych oraz wiedzą z zakresu matematyki, informatyki i nauk fizyko-chemicznych. Kandydat powinien również posiadać umiejętność rozwiązywania problemów i być zorientowany na poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się oraz na pracę w grupie.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

W wielu regionach kraju można zaobserwować braki kadrowe z dziedziny inżynierii i aparatury procesów przemysłowych i w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu popytu na specjalistów w tym zakresie. Podyktowane to jest faktem, że następuje dynamiczny rozwój wielu przedsiębiorstw i firm z branż zajmujących się przetwarzaniem i utrwalaniem substancji z wykorzystaniem różnorodnej aparatury przemysłowej. Sprawia to, że wzrasta także zainteresowanie specjalistami posiadającymi umiejętności stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z ogólnie pojętą inżynierią i aparaturą procesów przemysłowych. Obecnie poszukuje się specjalistów posiadających zarówno wiedzę jak i umiejętności w zakresie projektowania oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, m.in. dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, rolno-spożywczego, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także chłodnictwa i klimatyzacji. Niniejszy kierunek studiów zapewni wykształcenie kadr dysponujących niezbędną wiedzą z zakresu projektowania i automatyzacji jednostkowych operacji mechanicznych, cieplnych i dyfuzyjnych wykorzystywanych w procesach przemysłowych oraz umiejętnościami wykorzystania narzędzi informatycznych do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych typowych elementów aparatury przemysłowej. Absolwenci tego kierunku studiów znajdą pracę w biurach i pracowniach projektowych, przemyśle chemicznym i spożywczym, zakładach produkcji aparatury przemysłowej, przemyśle cementowym i koksownictwie, ciepłownictwie i energetyce, a także w wielu innych branżach, w których niezbędna jest wiedza w zakresie inżynierii i aparatury przemysłowej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)
 • 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na różnych kierunkach studiach technicznych drugiego stopnia (magisterskich).

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • mechanika płynów,
 • termodynamika procesowa.
Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.:
 • geometrii i grafiki inżynierskiej,
 • opisu operacji mechanicznych, cieplnych i dyfuzyjnych wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • doboru tworzyw i materiałów stosowanych w budowie aparatury przemysłowej,
 • przebiegu procesów technologicznych i umiejętności ich modelowania,
 • budowy i konstrukcji aparatury,
 • projektowania inżynierskiego procesów i aparatów przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych,
 • chłodnictwa,
 • ciepłownictwa i ogrzewnictwa,
 • technik pozyskiwania energii,
 • procesów termicznych,
 • zasad wykorzystania energii konwencjonalnej i odnawialnej.
Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.