Terminarz postępowania rekrutacyjnego


Terminarz postępowania rekrutacyjnego 2016/2017 - rekrutacja lutowa

Czynności rekrutacyjne

Studia stacjonarne drugiego stopnia

I nabór

II nabór*

Początek rejestracji elektronicznej

15.01.2017

25.02.2017

Zakończenie rejestracji elektronicznej

19.02.2017 do godz. 23:00

14.03.2017 do godz. 23:00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych

20.02.2017 godz. 15:00

15.03.2017 godz. 11:00

Przyjmowanie dokumentów

21-23.02.2017 godz. 9:00 - 15:00

15.03.2017 godz. 12:00 - 15:00

16.03.2017 godz. 9:00 - 15:00

17.03.2017 godz. 9:00 - 11:00

Ogłoszenie list przyjętych

23.02.2017 godz. 18:00

17.03.2017 godz. 12:00

*nabór dodatkowy - uruchomiony w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć w trakcie naboru I – dotyczy Wydziałów: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechanicznego


Dyżury komisji I nabór :

Data

Godzina

Wydział

20-02-2017

9:00 do 15:00

Budownictwa i Architektury; Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Inżynierii Produkcji i Logistyki; Mechaniczny – po 2 przedstawicieli (obowiązkowo przewodniczący – ogłoszenie list zakwalifikowanych)

21-23.02-2017

9:00 do 15:00

Przyjmowanie dokumentów

WSZYSCY CZŁONKOWIE WKR WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY; ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI; INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI; MECHANICZNEGO

23-02-2017

godz. 18:00

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH

24-02-2017

8:00 do 9:00

Przekazanie dokumentów do COS

Dyżury komisji II nabór:

Data

Godzina

Wydział

15-03-2017

9:00 do 11:00

ogłoszenie list zakwalifikowanych

15-03-2017

16-03-2017

17-03-2017

12:00 do 15:00

9:00 do 15:00

9:00 do 11:00

przyjmowanie dokumentów

WSZYSCY CZŁONKOWIE WKR WYDZIAŁÓW; BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY; ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI; MECHANICZNEGO

17-03-2017

12:00

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH

17-03-2017

14:00 do 15:00

Przekazanie dokumentów do COS

Rekrutacja jest dwuetapowa: I część obejmuje rekrutację elektroniczną, w II części kandydat zakwalifikowany składa komplet dokumentów.

Rekrutacja elektroniczna trwa od 15.01.2017 do 19.02.2017 do godz. 23:00 – I nabór od 25.02.2017 do 14.03.2017 do godz. 23:00 – II nabór

W tym czasie informacji na temat kierunków studiów, trybu i warunków rekrutacji, limitów udziela Dział Kształcenia pod nr tel: 77 449 8528.

Pełna rejestracja elektroniczna obejmuje: założenie konta w systemie IRK, wybranie kierunku studiów, podanie danych osobowych, wygenerowanie indywidualnego nr rachunku bankowego, wpłatę, zaksięgowanie wpłaty, podanie ocen.

W przypadku osób, które założą konto w systemie IRK i dokonają opłaty rekrutacyjnej, ale nie zostanie ona zaksięgowana do godz. 23:00 dnia 19.02.2017, istnieje możliwość przesłania skanu dowodu wpłaty na adres e-mail: irk-pomoc@po.edu.pl, przesłania dowodu wpłaty na nr faksu: 77 449 99 10, bądź osobiste stawienie się w punkcie rekrutacyjnym z dowodem wpłaty w dniu 20.02.2017 w godz. 9:00 – 13:00.

W okresie od 20 do 23 lutego 2017 informacje będą udzielane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne pod nr tel: 77 449 8520.

Dyżur Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w budynku „Łącznik”, przy ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole w salach 105 i 106.

Dnia:

 • 20 lutego 2017 około godz. 15:00 nastąpi ogłoszenie list osób zakwalifikowanych – I nabór
 • 15 marca 2017 około godz. 15:00 nastąpi ogłoszenie list osób zakwalifikowanych – II nabór

W drugim etapie kandydat zakwalifikowany składa komplet dokumentów:

 1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego;
 2. świadectwo dojrzałości (maturalne) – oryginał lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (szkołę) wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości;
 3. obustronną kserokopię dowodu osobistego (w przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być potwierdzona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza);
 4. dwa jednakowe zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. oryginał lub odpis (wydany przez uczelnię) dyplomu ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu (dotyczy osób, które ukończyły studia po 2005 roku) wraz z kserokopią kserem niniejszych dokumentów.

W dniach:

 • 21-23 lutego 2017 w godz. 9:00 – 15:00 przyjmowane będą dokumenty od osób z list zakwalifikowanych i rezerwowych – I nabór
 • 15-17 marca 2017 przyjmowane będą dokumenty od osób z list zakwalifikowanych i rezerwowych – II nabór

Dokumenty będą przyjmowane:

 • w salach 105 i 106 w budynku „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole – I nabór
 • w sali 105 w budynku „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole – II nabór

Ogłoszenie list przyjętych nastąpi dnia 23 lutego 2017 około godz. 18:00 – I nabór, 17 marca 2017 około godz. 12:00 – II nabór