Dokumenty rekrutacyjne


Wykaz wymaganych dokumentów na studia pierwszego stopnia:

 • podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK,
 • wypełnione oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego - składają kandydaci na studia stacjonarne,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (szkołę) do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie, na kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne na specjalnym formularzu umieszczonym w internetowym systemie rejestracji IRK,
 • obustronną kserokopię dowodu osobistego (w przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być potwierdzona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub notariusza) wraz z oryginałem dowodu do wglądu,
 • jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz drugie w przypadku wyboru indeksu w wersji papierowej.

Wykaz wymaganych dokumentów na studia drugiego stopnia:

 • podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK,
 • wypełnione oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego - składają kandydaci na studia stacjonarne,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (szkołę) do wglądu,
 • kserokopia oryginału lub odpisu (wydanego przez uczelnię) dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu, oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie, na kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne na specjalnym formularzu umieszczonym w internetowym systemie rejestracji IRK,
 • obustronną kserokopię dowodu osobistego (w przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być potwierdzona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza) wraz z oryginałem dowodu do wglądu,
 • jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz drugie w przypadku wyboru indeksu w wersji papierowej.
W sytuacji, w której kandydat osobiście nie może stawić się po odbiór decyzji o przyjęciu bądź nie przyjęciu i wydeleguje osobę, aby odebrała dokumenty w jego imieniu, pełnomocnik musi posiadać:
 • podpisane przez kandydata pełnomocnictwo do odbioru dokumentów (druk do pobrania poniżej),
 • własny dowód osobisty, celem sprawdzenia jego nr.,
 • dowód osobisty kandydata, bądź poświadczona kopia dowodu osobistego kandydata.
Podpis kandydata na druku pełnomocnictwa musi być taki sam, jak w dowodzie osobistym.

Do pobrania: