Politechnika Opolska - strona główna

Architektura – egzamin dodatkowy


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK ARCHITEKTURA – EGZAMIN DODATKOWY

zakończenie rejestracji elektronicznej 11 września 2017 o godz. 13.00


Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości), a w przypadku kierunku architektura ponadto uwzględnia się pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, który jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów.

Pierwsza i druga część egzaminu odbędzie się dnia 12 września 2017

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 w auli wydziału Budownictwa i Architektury w Opolu, przy ul. Katowickiej 48.

Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 8.45 we wskazane miejsce.

Kandydaci, którzy nie dokończą rejestracji na kierunek (poprzez wybranie kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.) w wymaganym terminie, a tym samym system IRK nie przydzieli im miejsca i sali egzaminu dodatkowego, nie zostaną do niego dopuszczeni.

W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Politechniki Opolskiej wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Po dokonaniu wpłaty i zarejestrowaniu jej poprzez system możliwa jest kontynuacja procesu rejestracji (m.in. wpisanie ocen).

I etap to rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne).

II etap to rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego.

Ogłoszenie wyników tej części egzaminu odbędzie się przez Komisję 13 września 2017.

Pozytywna opinia Komisji oceniającej kwalifikuje do kolejnego etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury.

Trzeci etap egzaminu odbędzie się 14 września 2017 i będzie trwał 3 godziny lekcyjne.

Godzina rozpoczęcia egzaminu: 9:00 w auli wydziału Budownictwa i Architektury w Opolu, przy ul. Katowickiej 48.

Egzamin polega na rysunku atelierowym z natury, kandydat pracuje przy sztalugach, może dysponować czasem wg własnego uznania (np. wychodzić na przerwy).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego.

Zgodnie z pkt. 3.13 a) Warunków i trybu rekrutacji w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2017/2018 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

Każda z części egzaminu dodatkowego oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów.

Publikacja wyników kwalifikacji (oceny z egzaminu plus oceny z matury) odbędzie się w dniu 15.09.2017, ok. godz. 12.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK.

Przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych i z list rezerwowych rozpocznie się 15 września 2017, zgodnie z terminarzem rekrutacji.