HISTORIA UCZELNI


Politechnika Opolska funkcjonująca mocą ustawy od dnia 1 września 1996 r. swoimi początkami sięga roku 1959. Wtedy powołany został w Opolu Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej, na którym systemem wieczorowym studia rozpoczęli studenci na kierunkach mechanicznym i elektrycznym. W następnym roku akademickim uruchomiony zostaje trzeci kierunek studiów - budownictwo ogólne i przemysłowe, a po pięciu latach pierwsi absolwenci otrzymują dyplomy inżynierskie. Systematycznie rozbudowywana jest baza materialna, powstają kolejne, coraz lepiej wyposażone laboratoria. W następnych latach trwają prace nad powstaniem biblioteki, prenumerowane są czasopisma krajowe i zagraniczne. Do roku 1965/66 w PK wydano łącznie na Wydziale Mechanicznym, Wydziale Elektrycznym i Wydziale Budowlanym 202 dyplomy inżynierskie, liczba studiujących przekroczyła 500, a kadra pracowników naukowo-dydaktycznych liczyła około 100 osob. To było podstawą do przekształcenia PK w samodzielną uczelnię techniczną na Śląsku Opolskim, co nastąpiło w dniu 1 czerwca 1966 roku, kiedy to powstała Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu. Wkrótce też wzniesione zostają na terenie przyszłego osiedla akademickiego domy studenta, stołówka studencka i nowy obiekt dla Wydziału Mechanicznego, który staje się zarazem siedzibą władz całej uczelni.
Systematycznie rozbudowywana baza materialna i wzrastająca liczba wysoko kwalifikowanej kadry naukowej sprawiają, że młoda uczelnia uzyskuje w roku 1974 prawo nadawania swoim absolwentom tytułu magistra inżyniera. Pracownicy uczelni uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach, w czasopismach naukowych wzrasta liczba zamieszczanych publikacji. We własnym Dziale Wydawnictw ukazują się skrypty dla studentów, zeszyty naukowe i monografie. Od roku 1981 Wydział Budownictwa posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

W uczelni powstają nowe kierunki studiów i studia podyplomowe, a od powstania Wyższej Szkoły Inżynierskiej, czyli od roku 1966 ponad 7000 osób uzyskało dyplom ukończenia studiów.Rośnie nie tylko liczba studentów, decydujących się na kształcenie w Politechnice, coraz więcej pracuje w niej nauczycieli akademickich (Politechnika Opolska zatrudnia ponad 740 pracowników, w tym 375 to nauczyciele akademiccy).

Szczególnie w ostatnich latach na szeroką skalę rozwinęły się badania naukowe, które pracownicy realizują bardzo często we współpracy z zagranicznymi ośrodkami (Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Uniwersytet Technologiczny w Kuopio, Instytut Materiałów Budowlanych w Biełgorodzie, Wyższa Szkoła Techniczna w Brnie, Instytut Politechniczny w Odessie, Instytut Inżynieryjno-Budowlany MIST w Moskwie, Instytut Przemysłu Spożywczego w Odessie, Techniczna Szkoła Zawodowa w Stuttgarcie, Wysoka Skola Bańska w Ostrawie, Ukraińska Akademia Nauk i Uniwersytet Lwowski) oraz z różnymi przedsiębiorstwami, które wdrażają osiągnięcia naukowe, aby unowocześnić cykl produkcyjny i poprawić jakość oraz wydajność pracy. Efektem badań niejednokrotnie są nowatorskie rozwiązania i wynalazki, które, po zgłoszeniu do Urzędu Patentowego, uzyskują ochronę patentową (uzyskano ponad 200 praw wyłącznych).

Nauczyciele akademiccy prowadzą badania, finansowane przez Komitet Badań Naukowych, biorą także udział w programach edukacyjnych i badawczych o zasięgu międzynarodowym, np. CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, LEONARDO DA VINCI, złożono wnioski do programu SOCRATES - ERASMUS.

Pracownicy uzyskują prestiżowe stypendia zagraniczne Fundacji Boscha, Humboldta, DAAD, British Council, IREX, Departamentu Stanu USA i inne.

Studenci i pracownicy PO mają dostęp do sieci Internet, gdzie PO ma własną stronę WWW. W ostatnim czasie, jeszcze jako WSI w Opolu, Uczelnia była organizatorem prestiżowych międzynarodowych konferencji: XI międzynarodowego Sympozjum nt. Exoelectron emission and aplication oraz Konferencji nt. Metod oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów zorganizowanej wraz z WST w Brnie oraz VSB w Ostrawie.

Na podstawie wizytacji Uczelni dokonanej przez oficjalną delegację FEANI (Federaction Europenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs) opolska uczelnia techniczna wpisana została do europejskiego Indeksu FEANI uzyskując międzynarodowe uznanie, co absolwentom daje prawo do ubiegania się o tytuł zawodowy ,,inżyniera europejskiego - EUR ING'', z czego kilku już skorzystało.

Absolwenci Uczelni znajdują zatrudnienie w gospodarce krajowej, obejmują kierownicze stanowiska i odnoszą sukcesy zawodowe, a co najmniej 300 z nich pracuje w Zachodniej Europie i USA w renomowanych firmach i uczelniach.

W listopadzie 1994 roku władze Uczelni złożyły w Ministerstwie Edukacji Narodowej formalny wniosek o przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu w Politechnikę Opolska. Pomyślne zakończenie formalnej procedury nastąpiło w sierpniu 1996 r. po zatwierdzeniu stosownej ustawy przez Parlament i Prezydenta RP.

Studenci pragnący rozwijać swoje zainteresowania realizować mogą to w kilku prężnie działających kołach naukowych. Od maja 1991 roku w Uczelni wydawany jest biuletyn informacyjny ,,Wiadomości Uczelniane'', miesięcznik adresowany głównie do pracowników i studentów, choć dociera on także do szkół średnich i wszystkich ważniejszych jednostek gospodarczych i instytucji w regionie. Od 1969 roku działa w środowisku Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej (poprzednio WSI w Opolu), którego celem jest wspieranie w różnej formie Uczelni i studentów. Towarzystwo od kilku już lat funduje dla wyróżniającego się w nauce studenta roczne stypendium nazwane imieniem wybitnego śląskiego uczonego, byłego rektora Uczelni - prof. Oswalda Matei.