Potwierdzanie efektów uczenia się


W roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym o potwierdzanie efektów uczenia się można ubiegać się na kierunkach:

 • Automatyka i robotyka - studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Budownictwo – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Ekonomia – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Elektrotechnika - studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Informatyka - studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Inżynieria środowiska – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Logistyka – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Mechanika i budowa maszyn – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Mechatronika – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Zarządzanie – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki

Do pobrania: Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się.

Wnioski (w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017) należy złożyć do dnia 31 marca 2016 r. w Dziale Kształcenia w pokoju 205 E przy ul. Mikołajczyka 5, w godz. od 8.00 do 14.00 (tel.: 77 4498333, e-mail: dzk@po.opole.pl).

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 1. świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 2. tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Do wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. świadectwo dojrzałości;
 2. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem;
 3. obustronną kserokopię dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu;
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowisko oraz realizowany zakres zadań;
 5. opis doświadczenia zawodowego;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem szkolnictwa wyższego (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Politechniki Opolskiej przyjmującego dokumenty);
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane efekty uczenia się.

Akty prawne: