Politechnika Opolska - strona główna

Sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Oleska 129


Ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Oleska 129

w skład której wchodzą:
  • działka nr 422/2 k. m. 8 o obszarze 0,4674 ha, obręb ewidencyjny 0055 Gosławice,
  • działka nr 518 k. m. 10 o obszarze 0,0784 ha, obręb ewidencyjny 0118 Zakrzów.
Na część ww. działek składa się teren wydzierżawiony, który zgodnie z umową obowiązującą do 2029 roku wynosi 0,1185 ha wykorzystywany na cele usługowo-handlowe, zabudowany budynkiem o powierzchni 200 m², wysokość opłat z tytułu dzierżawy rozliczona została na poczet prac budowlanych wykonanych przez Dzierżawcę w budynku posadowionym przy ulicy Oleskiej 129.

Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej KW OP1O/00076466/2, prawo własności jest wpisane na rzecz Politechniki Opolskiej. Nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymienione działki znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług o przeznaczeniu podstawowym.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno - dydaktycznym,

II-kondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 1.290,40 m².

Budynek wybudowany jest w konstrukcji szkieletowej stalowej.

Nieruchomość posiada przyłącze do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej.

Cena wywoławcza netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) przedmiotu przetargu wynosi 1 300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)

Wadium 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2017 r.

Dodatkowe informacje oraz ustalenie terminu wizji lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 77 449 8349 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Załączniki: